Printer seriýaly termiki bellik printeri bilen “oýnamagy” öwrediň

Indi köp sanly söwda merkezleri we süýtli çaý dükanlary we ş.m. bellik printerlerinde giňden ulanylýar, esasanam adamlara bu haryt satylanda ähli harytlary tapmagyň has çalt we amatly usulyny bermek üçin.Peopleöne adamlar ony ulanmak prosesinde her dürli kynçylyklara duçar bolsalar, tehnologiýany tapmaga wagt tapmasa we ony nädip gurmalydygyny bilmese näme etmeli?

Bellik printerini nädip gurmalydygyny we barlamagyny görkezerin.

Bellik printer programmalary we meýdanlary:

Etiketka printeri bölünýär: termiki printer we termiki geçiriş iki görnüşi, bellikleri, haryt bahasy, ştrih kody we beýleki reesimleri çap edip biler.Ylmyň we tehnologiýanyň ösmegi bilen, bellik printeri bilen çap edilen önümler giňden ulanylýar.Mysal üçin, esasy awtobus duralgalarynda köp adam awtobus duralgasynda gara we ak nagyşly nagyşlary bolan köpçülikleýin syýahat maglumat ulgamy diýlip atlandyrylýan goşmaça belgini gördi, olary ulanmagyň jikme-jik görkezmeleri.Käbir “salkyn” ýaşlar jübi telefonlary bilen geň nagşy surata düşürmäge synanyşanlarynda, birden sahypanyň syýahat ugurlary, golaýdaky restoranlar we güýmenje kärhanalary, iň soňky arzanladyş maglumatlary, talonlary göçürip almak, ýöriteleşdirilen satyn alyş önümleri we beýleki maglumatlar telefonyň ekranynda peýda boldy.

Gurnamak we ulanmak usuly:

1, gaplamany açmak

Açylanda, içindäki jikme-jiklikleri aç-açan görmeli, az däl.(Uglerod lentasy, bellik kagyzy, printer, USB kabeli, elektrik üpjünçiligi, CD we ş.m.)

2, gurnama enjamlary

Uglerod lentasyz ýylylyk duýgurlygy, gowy kod kagyza gönüden-göni guruň.Uglerod guşagyny gurnamak, ştrih kody kagyzy gurmak zerurlygy hem bar, uglerod guşagy gowy görkezmeler bolmaly bolsa, uglerod guşagyny yza çekmäň, ulanyp bolmaýar.

3. Kagyzy kalibrläň

USB kabelini kompýutere birikdiriň we ony açyň.Üç çyra adatça ýakylanda, elatyr düwmesini basyp saklaň.Üç çyra bir wagtyň özünde ýananda, goýberiň we “Feed” düwmesini basyň.

5. Programma üpjünçiligini we draýwerleri gurmak

BarTenderUL nokadyny redaktirleme programma üpjünçiligini gurmak üçin öz CD bilen kompýuter sürüjisine indiki, gurnama işi tamamlanyp bilner

Printeriň gündelik hyzmaty üçin bellikler

1, köplenç tehniki hyzmat etmek üçin prosessiň ulanylyşynda bellikli printer, meselem: uglerod lentasyny ýa-da uzak wagtlap çap edensoň, esasan çap kellesini we deprek arassalaň.

2. Umumy bellik kagyzy öz-özüne ýelmeýär.Ulanylanda, kagyzdaky ýelim aýlanýan şaha we kanala ýapyşmak aňsat, uzak wagtdan soň tozana ýapyşmak aňsat.

3, printeriň adaty ulanylyşynda birden öçürilmeýär, şonuň üçin zynjyryň gysga zynjyryna sebäp bolmak aňsat.

4. Özüňiz sökmäň we ýygnamaň.


Iş wagty: Aprel-19-2022