Biz hakda

Biz kim

Pekin Ruhy Tehnologiýa Ösüş Co., Ltd. (SPRT)Hytaýyň Pekindäki esasy ylym we tehnologiýa seýilgähi bolan Şangdi maglumat senagaty bazasynda ýerleşýär.SPRT 1999-njy ýylda döredildi we 2001-nji ýyldan bäri ISO9000 hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasyndan geçdi. 2008-nji ýylda Pekin şäher ylym we tehnologiýa komissiýasy tarapyndan "ýokary tehnologiýaly kärhana" hökmünde ykrar edildi.Ösýän bazaryň islegini kanagatlandyrmak üçin SPRT häzirki zaman önümçilik bazasynyň gurluşygyna maýa goýdy, 2012-nji ýylyň 16-njy awgustynda resmi taýdan ulanylmaga berlen SPRT-iň doly golçur kärhanasy Lang Fang Micro Printer Electronics Equipment Co. Ltd. .

factory (7)
20220325102820

Kompaniýanyň önümi

SPRT gözleg we gözleg, önümçilik we satuwy güýçli R&D güýji bilen birleşdirýär.Birnäçe ýyllap dowam eden zähmetden soň, 100-den gowrak SPRT seriýaly önüm öndürildi, köpüsi Hytaýda içerki boşlugy doldurýan ilkinji.Öňdebaryjy önümler bölek satuw, supermarketler, logistika, ýangyndan goramak, maliýe, agram gurallary, öz-özüňe hyzmat etmekde giňden ulanylýan POS printerleri, bellik printerleri, göçme printerler, oturdylan printerler, KIOSK printerleri we android akylly birmeňzeş printerlerdir. maşynlar, güýmenje, hökümet işleri we ş.m.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Müşderilere dürli töleg kärhanalary üçin resminamalary çap etmegiň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin hünär nukdaýnazaryndan dürli ýöriteleşdirilen çap çözgütleri bilen üpjün etmegi dowam etdirýäris."Müşderi merkezi" düşünjesine we "müşderiniň islegini kanagatlandyrmak" maksadyna laýyklykda SPRT müşderileriň isleglerini iň ýokary derejede kanagatlandyrýar, şonuň üçin müşderileriň ynamyny gazandy.Güýçli gözleg we ösüş güýji, baý marketing tejribesi, ajaýyp bazar kanallary we ylmy dolandyryş usullary bilen SPRT önümlerini bütin dünýäde görkezýäris.

about su

Specialöriteleşdirilen, Pioner, Rewolýusiýa, Tehnologiýa

Hemişe bolşy ýaly bazara gönükdirilen halkara ösen standartlara gönükdirilen hakykata we ýerdäki tagallalara esaslanyp, SPRT müşderilere içerki öňdebaryjy we dünýäde iň ýokary derejeli resept printeri bolmak üçin ýokary hilli önümleri yzygiderli satmagy dowam etdirýär.

Kompaniýanyň sergisi

Hyzmatdaş hyzmatdaş

logo (6)
logo (1)
logo (3)
logo (4)
logo (5)
logo (1)

Zawod gezelenji