Biz hakda

Biz kim

Pekin Ruhy Tehnologiýa Ösüş Co., Ltd. (SPRT) Hytaýyň Pekindäki esasy ylym we tehnologiýa seýilgähi bolan Şangdi maglumat senagaty bazasynda ýerleşýär. SPRT 1999-njy ýylda döredildi we 2001-nji ýyldan bäri ISO9000 hil dolandyryş ulgamy şahadatnamasyndan geçdi. 2008-nji ýylda Pekin şäher ylym we tehnologiýa komissiýasy tarapyndan "ýokary tehnologiýaly kärhana" hökmünde ykrar edildi. Ösýän bazar islegini kanagatlandyrmak üçin SPRT 2012-nji ýylyň 16-njy awgustynda resmi taýdan ulanylmaga berlen SPRT-iň doly golçur kärhanasy bolan Lang Fang Micro Printer Electronics Equipment Co., Ltd. häzirki zaman önümçilik bazasynyň gurluşygyna maýa goýdy. .

zawod (7)
20220325102820

Kompaniýanyň önümi

SPRT gözleg we gözleg, önümçilik we satuwy güýçli R&D güýji bilen birleşdirýär. Birnäçe ýyllap dowam eden zähmetden soň, 100-den gowrak SPRT seriýaly önüm öndürildi, olaryň köpüsi Hytaýda ilkinji bolup içerki boşlugy doldurýar. Öňdebaryjy önümler bölek satuw, supermarketler, logistika, ýangyndan goramak, maliýe, agram gurallary, öz-özüňe hyzmat etmekde giňden ulanylýan POS printerleri, bellik printerleri, göçme printerler, oturdylan printerler, KIOSK printerleri we android akylly birmeňzeş printerlerdir. maşynlar, güýmenje, hökümet işleri we ş.m.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Müşderilere dürli hasaplaşyk kärhanalary üçin resminamalary çap etmegiň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin hünär nukdaýnazaryndan dürli ýöriteleşdirilen çap çözgütleri bilen üpjün etmegi dowam etdirýäris. "Müşderi merkezi" ýörelgesine we "müşderini kanagatlandyrmak" maksadyna laýyklykda SPRT müşderileriň isleglerini iň ýokary derejede kanagatlandyrýar, şonuň üçin müşderileriň ynamyny gazandy. Güýçli gözleg we ösüş güýji, baý marketing tejribesi, ajaýyp bazar kanallary we ylmy dolandyryş usullary bilen SPRT önümlerini bütin dünýäde görkezýäris.

su hakda

Specialöriteleşdirilen, Pioner, Rewolýusiýa, Tehnologiýa

Hemişe bolşy ýaly bazara gönükdirilen halkara ösen standartlara gönükdirilen hakykata we ýerdäki tagallalara esaslanyp, SPRT içerki öňdebaryjy we dünýäde iň ýokary derejeli girdeji printeri adaty kärhana bolmak üçin müşderilere ýokary hilli önümleri yzygiderli satmagy dowam etdirýär.

Kompaniýanyň sergisi

8c47ecf4-cb43-4e1a-af89-4957dec99b54
6525c44b-5256-4b22-861e-3c11da52448c
10001
10002
10003
10004
10005
10006

Hyzmatdaş hyzmatdaş

logo (6)
logo (1)
logo (3)
logo (4)
logo (5)
logo (1)

Zawod gezelenji

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň