Habarlar

 • New Arrivals – SP-L36 SERIES MOBILE PRINTER

  Täze gelenler - SP-L36 SERIES MOBILE PRINTER

  SP-L36 SERIES MOBILE PRINTER Iň esasy pursatlar 1 Goldaw 58mm we 80mm kagyz giňligi 2 malylylyk kagyzy, bellik kagyzy we gara bellik kagyzy goldaň 3 Birnäçe interfeýs - USB + Bluetooth + WIFI 4 Max 58mm kagyz rulonynyň diametri 5 Damlama bahasy 1.5M 6 Suw geçirmeýän derejeli IP54 7 Logistika, dükanlarda we önümlerde giňden ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Printer seriýaly termiki bellik printeri bilen “oýnamagy” öwrediň

  Indi köp sanly söwda merkezleri we süýtli çaý dükanlary we ş.m. bellik printerlerinde giňden ulanylýar, esasanam adamlara bu haryt satylanda ähli harytlary tapmagyň has çalt we amatly usulyny bermek üçin.Peopleöne adamlar ony ulanmak prosesinde her dürli kynçylyklara uçran bolsa näme etmeli ...
  Koprak oka
 • “Amazon” onlaýn dükanymyz (SPRT Printer) Amazonda 2022-nji ýylyň iýunynda açylar

  23 ýyllyk taryhy bolan iň oňat öndüriji hökmünde SPRT, tehnologiki ösüşiň we internetiň ösmeginiň öňünde içerki elektron söwda platformalaryna girmegi karar etdi.JD we Taobao 2019-njy ýylda açyldy, indi olaryň 3 ýyllyk taryhy bar we müňlerçe o ...
  Koprak oka
 • Malylylyk kagyzdaky ýazgyny näçe wagtlap saklap bolýar

  Malylylyk kagyzdaky ýazgy ýarym aýdan birnäçe aýa çenli uzak wagtlap saklanyp bilner.Malylylyk printeriniň iş prinsipi: çap ýarymgeçirijiniň ýyladyş elementine oturdyldy, ýyladyş we termal çap kagyzy zerur nagşy çap edip biler, prinsip s ...
  Koprak oka
 • Transtylylyk geçirijisi we ýylylyga duýgur bellik çap etiketkasy

  Etiketkany çap etmek we belliklemek maşynlary Professional we senagat belliklerini çap etmek we belliklemek maşynlarynyň köpüsi, termiki çap etiketini çap etmegiň iki usulyny saýlamaga mümkinçilik berýär: termiki geçiriş we termiki duýgur.Işewürlik üçin haýsy çemeleşmäni saýlamaly?# Haştag # H ...
  Koprak oka
 • Meet SPRT on Alibaba

  Alibaba-da SPRT bilen tanyşyň

  Gowy habar, SPRT 2022-nji ýylyň martynda Alibaba bilen hyzmatdaşlygy täzeden başlady. Zawodymyz we Pekiniň baş edarasy aprel aýynda SGS tassyklamasyny aldy, bu bolsa SPRT-iň güýjüni ýene bir gezek subut etdi.Häzirki wagtda kompaniýamyz müşderileriň ahlagyny öwrenmegi üçin dürli kooperatiw kanallaryny işe girizýär ...
  Koprak oka
 • DONGGUAN CHUANGYA COMPANY GOT OFF TO A FLYING START AFTER A SPECTACULAR OPENING CEREMONY

  “DONGGUAN CHUANGYA” KOMPANI .ASY, AÇYLAN AÇYLMAK dabarasyndan soň uçup başlamaga başlaýar.

  2021-nji ýylyň 15-nji aprelinde Dongguan Çuangya ajaýyp açylyş dabarasyny geçirdi.Dongguan Chuangya, Guangdong welaýatynyň Dongguan şäherinde ýerleşýän SPRT-iň golçur kompaniýasy.Bazar yzygiderli üýtgeýän we ýiti bäsdeşlik bilen has möhüm bolýar ...
  Koprak oka
 • SP-POS890, 80mm POS printer supports 4 connection interfaces: USB/LAN/BT(4.0)/WIFI(2.4G/5G).

  SP-POS890, 80mm POS printer 4 birikme interfeýsini goldaýar: USB / LAN / BT (4.0) / WIFI (2.4G / 5G).

  Ulanyjynyň nukdaýnazaryndan, "müşderi merkezi" ýörelgesine eýeriň, dürli şertlerde satyn almagyň häzirki obýektiw zerurlyklaryny kanagatlandyryp biljekdigini, "müşderiniň islegini kanagatlandyrmak" maksadyna ýetip biljekdigini we daşky görnüşini hemişe gowulaşdyryp biljekdigini belläň. .
  Koprak oka
 • Android printer SP-Y33Q-smart POS terminal

  Android printer SP-Y33Q-akylly POS terminaly

  Hytaýyň internet pudagynyň çalt ösmegi bilen köp kompaniýalar internetiň tizligini yzarlaýarlar we ulanyjylara has akylly we has amaly önümler we hyzmatlar bilen ýüz tutýarlar.Şeýle-de bolsa, bölek satuw pudagyndaky terminallar hemişe äsgerilmeýär ...
  Koprak oka
 • “DOUBLE 11 CARNIVAL” ÜÇIN SPRT BAHA STORMASY

  “Double 11” söwda karnawaly, her ýylyň 11-nji noýabrynda onlaýn satuw mahabat gününe degişlidir.Ol Taobao söwda merkezi (Tmall) tarapyndan 2009-njy ýylyň 11-nji noýabrynda geçirilen onlaýn satuw mahabatyndan gelip çykýar. Şol döwürde gatnaşýan söwdagärleriň sany we mahabat tagallalary çäklidi, ýöne nobat ...
  Koprak oka
 • POS TERMAL PRINTERLERI Üýtgedilmedik bahalar bilen täzelenýär

  21 ýyllyk tejribesi bolan termiki printer öndürijisi hökmünde SPRT yzygiderli täzelik gözleýär we önümiň öndürijiligini gowulandyrýar.Indi ähli POS 80mm seriýaly termiki printerlerimiz, şol sanda SP-POS891, SP-POS892, SP-POS890, SP-POS88V, SP-POS88VI, SP-POS902 we ş.m. doly kämilleşdirildi.TPH ...
  Koprak oka
 • Sahypa habarnamasyny täzelemek

  Müşderilere has gowy göz aýlamak tejribesi we täze we köne müşderiler üçin önümlerimizi bilmek üçin has içgin garaýyş bermek üçin iňlis web sahypamyzdaky maglumatlary täzeden gurýarys we kämilleşdirýäris.2020-nji ýylyň ýanwar aýynyň ahyrynda jerime salynmagyna garaşylýar. Her hili oňaýsyzlyk üçin ötünç soraýarys ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3