Logistik çözgütler

Adaty ekspress çyzgylar häzirki logistika pudagynda köp kynçylyklara duş geldi: golýazma giriş netijesiz, nädogry golýazma maglumat ulgamynyň giriş säwliklerine, adaty nokat matrisa çap etmegiň haýal tizligine we ş.m.Elektron bellik ulgamynyň peýda bolmagy netijeliligi ep-esli ýokarlandyrdy.Degişli printer bilen ýokardaky meseleler çözülýär.

 

Häzirki wagtda adaty ekspluatasiýa usuly: kurýer bukjany gapydan alýar, iberiji kurýer görnüşini el bilen doldurýar, soňra harytlar ulgamda maglumatlary girizmek üçin kurýer kompaniýasyna gaýtarylýar.Elektron talonlary ulanmak golýazma gatnaşygyny azaldyp, talon maglumatlarynyň mukdaryny artdyryp biler.SPRT bellik printeri 44mm, 58mm, 80mm ululykdaky bellik kagyzy ýa-da adaty termal kagyzy çap edip biler.Elektron belliklerine we ýylylyk girdejilerine garamazdan aňsatlyk bilen çap edip biler.Dürli interfeýsler bar.Jübi terminallary bilen netijeliligi ýokarlandyryp biler.Ajaýyp tygşytly çap enjamlary.

 

Maslahat berilýän model: L31, L36, L51, TL51, TL54 we ş.m.