“Amazon” onlaýn dükanymyz (SPRT Printer) Amazonda 2022-nji ýylyň iýunynda açylar

SPRT, 23 ýyllyk taryhy bolan iň ýokary öndüriji hökmünde, tehnologiki ösüşiň we internetiň ösmeginiň öňünde içerki elektron söwda platformalaryna girmegi karar etdi. JD we Taobao 2019-njy ýylda açyldy, indi 3 ýyllyk taryhy bar we ulanyjylarymyzdan müňlerçe gowy syn aldy we kompaniýanyň bazaryny giňeltmekde möhüm rol oýnaýan 9.5 bal bilen ýokary derejeli onlaýn dükana öwrüldi. . Şol bir wagtyň özünde, onlaýn taslama üçin öz-özüne bolan ynamymyzy artdyrýar.

Taryhymyzda SPRT esasan kärhanalar bilen kärhanalaryň arasyndaky söwda meselesine ünsi jemledi. Ahyrky müşderileriň köpüsi onlaýn özbaşdak dükanlar açmagymyza garaşýarlar. Şonuň üçin täze bazary giňeltmek we ygtybarly müşderilerimiziň isleglerini kanagatlandyrmak üçin kompaniýamyz Amazon SPRT Printerinde öz dükanymyzy gurmaga maýa goýmak kararyna geldi. Resmi taýdan şu ýylyň iýun aýynda satuwa çykarylmagy meýilleşdirilýär we önümler SP-POS891, SP-POS8810, SP- POS902, SP-TL54, SP-TL31, SP-TL51 we ş.m. ýaly gyzgyn satylýan modelleri öz içine alýar. POS printer we ştrih-kod printeriniň kategoriýalary. SPRT-e ynanýan ahyrky müşderiler üçin gönüden-göni satyn alyş ýoluny döredip biljekdigine we bazaryň ösmegine ýol açyp biljekdigine ynanýarys.

Ahyrky müşderiler üçin ony Amazondan göni satyn alyp, printeriňizi gysga wagtda alyp bilersiňiz (CA-daky ammarymyz). Kärhanalar üçin 5 günüň içinde Amazonda nusga printerini alyp bilersiňiz, bu ikimiz üçin köp wagt tygşytlaýar.

Geljekde SPRT yzygiderli ýörelgä eýerer we müşderilere we müşderilere iň gowy printerler we iň professional POS çözgütleri bilen üpjün eder.

Onlaýn dükan hakda has giňişleýin maglumat, ýakyn wagtda iň täze habarlary görmegiňizi haýyş edýäris. Ora-da onlaýn dükanymyzyň baglanyşygyny almak üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

amzzon


Iş wagty: Aprel-19-2022